Escola de Música

L'escola de la Unió Musical de Catarroja és un centre educatiu d'ensenyances artístiques musicals que educa en la música des dels 3 anys. Divideix les seues ensenyances en tres etapas: l'etapa inicial, l'etapa elemental i l'etapa avançada. 

 

L'etapa inicial està adreçada a xiquets d'entre 3 i 7 anys i és en aquesta on l'alumnat té el seu primer contacte amb la música mitjançant activitats didàctiques i lúdiques amb les què adquiriran una base per a poder cursar les etapes i nivells següents. Aquestes activitats estan orientades perquè els xiquets descobrisquen, experimenten i gaudisquen a través de la música els principis bàsics de la música, a més de normes de convivència i actituds necessàries per al desenvolupament personal i acadèmic. 

 

Està dividida en tres nivells:

  • Música Inicial I (De 3 a 4 anys)
  • Música Inicial II (De 5 a 6 anys)
  • Música Inicial III (7 anys)

 

Així, el següent esglaó és el de l'etapa elemental. En aquest nivell, s'ensenyen els coneixements elementals tant amb l'instrument com amb el solfeig. Tenim dos itineraris: el general i el destinat a adults. Respecte al general, hem de dir que està adreçat a alumnes d'entre 8 i 12 anys i, entre altres aspectes, pretén que els alumnes siguen suficientment competents com per a poder assolir les proves d'accés al Grau Professional dels conservatoris. Quant als adults, s'adeqüen els continguts per tal de que puguen arribar a desenvolupar una pràctica instrumental i solfística sòlida compatibilitzant l'estudis amb la vida familiar i laboral. Aquests ensenyaments es divideixen en 4 cursos on els estudiants aprendran a "ser bons músics".

 

És en aquesta etapa on comencen les classes particulars d'instrument. La nostra societat musical compta  amb 21 professionals, titulats, i amb gran experiència en el camp de l'ensenyança que imparteixen classes als més de 100 alumnes matriculats. En concret, l'Escola ofereix classes per a tots els instruments: percussió, clarinet, flauta, oboè, dolçaina, saxofon, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba, violoncell, violí, viola, contrabaix i cant.

 

També, els nostres estudiants poden gaudir de classes col·lectives totalment gratuïtes. En l'Escola de la Unió Musical de Catarroja, comptem amb Banda Infantil, Banda Juvenil, Cor i classes col·lectives d'instrument. Totes elles són totalment GRATUÏTES i els alumnes aprenen a treballar i a desenvolupar-se musicalment en grup ja des de xicotets amb la Banda Infantil, on entenen que no toquen sols i que han d'escoltar als demés, segons el director Adrián Martínez. De fet, és en les assignatures conjuntes on els estudiants més gaudeixen, ja que el millor d'una Societat musical és açò: fer música tots junts.

 

Finalment, en l'etapa avançada l'objectiu és ampliar els coneixements de l'etapa elemental en distints aspectes, com són l'audició, el cant, la teoria, la història de la música, la música en conjunt, però també la improvisació i la creativitat i aspectes extramusicals. 

 

El nostre centre compta amb 6 aules totalment preparades per a la pràctica musical i el seu aprenentatge, així com una gran sala d'assajos per a les classes col·lectives.

 

Informa't de les nostres ofertes!

 

 

Secretari: Miquel Pla i Valls

Cap d'Estudis: Antonio Peris-Muñoz

Director de l'Escola: Simó Hervàs Cuallado